Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser er gældende for alle aftaler indgået med ejer af SPIN: Det Bedre Selskab

Anvendelse

Det Bedre Selskabs forretningsbetingelser gælder for enhver aftale mellem Det Bedre Selskab og kunden i alle aftaleforhold. Ved kunden forstås den person eller det selskab, der har indgået aftalen med Det Bedre Selskab. Forretningsbetingelserne gælder for alle aftaler om levering af produkter og/eller serviceydelser, uanset gennem hvilken kommunikationsform aftalen indgås.

Afvigelser fra disse forretningsbetingelser skal ske skriftligt og med accept fra Det Bedre Selskab.

Disse forretningsbetingelser er gældende for alle aftaler indgået med: Det Bedre Selskab
Søndervang 36
4200 Slagelse

CVR: 30773691

Produkt

Betingelserne omfatter produkter og ydelser omkring online markedsføring, grafisk design og tryk, udvikling af en hjemmeside- eller webshopløsning, herunder abonnementsløsninger til hosting, serviceaftaler og konsulentaftaler samt ad hoc-opgaver udført af Det Bedre Selskab.

Hjemmesider og webshops

Hjemmesider og webshop benævnes også med en fælles betegnelse ”Webløsning” i disse forretningsbetingelser.

Det Bedre Selskab leverer hjemmesider og webshops baseret på CM systemet WordPress og e-handelsmodulet WooCommerce. Det Bedre Selskab designer og sammensætter en unik løsning i henhold til kravspecifikation således at kunden får leveret en færdig webløsning klar til brug.

Det Bedre Selskab udvikler individuelle designløsninger, skræddersyet til kunden. Der er derfor ikke tale om skabelonløsninger baseret på tredjeparts webdesigns, men en specialudvikling efter kundens oplæg.

En webløsning hos Det Bedre Selskab inkluderer de funktionaliteter og muligheder som WordPress og WooCommerce kernesystemer tilbyder. Funktioner ud over standarterne aftales på forhånd med Det Bedre Selskab og er ikke ellers inkluderet i et tilbud.

Såfremt der benyttes tredjepartssystemer, herunder plugins, kan det ikke garanteres, at disse plugins er kompatible og lever 100 % op til kundens forventninger for funktionaliteten. Det Bedre Selskab står ikke til ansvar for eksterne plugins og moduler. Til tider er eksterne plugins på et andet sprog end dansk. Oversættelse af disse er uden for tilbuddet.

Det er ikke muligt for Det Bedre Selskab, at garantere en vis hastighed på webløsningen. En sådan hastighed afhænger af mange faktorer herunder kundens fremsendte materiale, ønskede ekstra moduler og hastigheden på webhotel.

Det Bedre Selskab garanterer ikke for kompatibilitet og understøttelse med uddaterede eller udgåede browsere – Herunder Internet Explorer.

Funktionalitet og mangler

Forud for levering af produktet fremsendes en e-mail med udkast til et design, hvor det er kundens ansvar at kontrollere funktionaliteten i henhold til den aftalte kravspecifikation. Ændringer og rettelser fra kunden foretages ved færdiggørelse af projektet.

Er der behov for ændringer i kravspecifikation skal det varsles skriftligt. Hvis der pålægges en meromkostning i forbindelse med ændringerne, varsles det til kunden inden opgaven udføres, for at sikre kunden mod en uforudset merudgift.

Kunden har på ingen måde ret til at tilbageholde betaling for de fakturerede ydelser i henhold til den indgåede aftale som følge af forsinkelse og/eller nødvendige tilretninger, der er konstateret i forbindelse med overdragelse. Mindre afvigelser fra kravspecifikationen berettiger ikke kunden til prisnedslag.

Leveringstid og forsinkelse

Et webudviklingsprojekt er nomineret til at tage ca. 14-30 dage fra tilbuddet er accepteret af kunden. Hjemmesidens lanceringstidspunkt estimeres af flere omgange, da projektet kræver kundens godkendelse af designoplæg samt levering af materialer. Kunden kan til en hver tid anmode om en estimeret deadline for projektet.

Det Bedre Selskab kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser, der skyldes underleverandører, kunden eller kundens leverandører.

Support og vedligehold

Kunden kan til enhver tid henvende sig pr. e-mail for spørgsmål angående den færdige løsning. Det primære ansvar for webløsningen påhviler altid kunden, men Det Bedre Selskab bestræber sig på, at vejlede kunden. Ved videreudvikling, indholdsopdateringer eller fejlfinding og afhjælpning af problemer, faktureres der i henhold til tidsforbruget på webmaster-arbejde, herunder også opdateringer og vedligehold uden for en serviceaftale.

Medmindre andet er aftalt, står kunden selv for vedligehold af webløsningen og Det Bedre Selskab kan ikke holdes ansvarlig for kundens og dennes leverandørers vedligehold. Skal Det Bedre Selskab udbedre eventuelle medfølgende fejl eller hacking på webløsningen faktureres disse særskilt.

Serviceaftale

Serviceaftalen har til formål at vedligeholde webløsningen, opdatere til nyeste versioner og standarter samt lukke eventuelle sikkerhedshuller.

Ved indgåelse af en fortløbende serviceaftale, påtager Det Bedre Selskab sig ansvaret for, løbende at opdatere og vedligeholde webløsningens CM system, plugins og moduler samt opdatering af designtema i henhold til kompatibilitet for opdateringerne.

Serviceaftalen dækker kun de elementer, som Det Bedre Selskab har udarbejdet. Har kunden lavet ændringer eller tilføjelser i den oprindeligt leverede version, er disse ikke omfattet af serviceaftalen.

Serviceaftalen dækker ikke videreudvikling og indholdsopdateringer på webløsningen, men udelukkende vedligehold af den eksisterende løsning fra Det Bedre Selskab. Videreudvikling sker efter gældende timepris for webmaster-arbejde og faktureres særskilt.

Hosting

En hostingløsning indebærer at Det Bedre Selskab og dets underleverandører kan tilbyde mail- og webhotel hvorpå kundens webløsning vil være tilgængelig. Når kunden køber en hostingløsning, er Det Bedre Selskab databehandler for kunden. Hostingaftaler indeholder altid en serviceaftale.

Der er ved enhver hostingløsning en begrænsning i form af plads, trafik og antallet af tilknyttede domæner. Der garanteres ikke nogle specifikke oppetider på kundens hjemmeside og Det Bedre Selskab kan ikke drages til ansvar for nedetider, der skyldes tredjemand.

Det Bedre Selskab forbeholder sig retten til at sætte en kundes hostingløsning på pause, gøre webløsningen offline eller annullere hostingaftalen såfremt det påvises, at kunden og dens webløsning udgør en skadevoldende adfærd på serveren – herunder, men ikke begrænset til, udsendelse af spam eller usikker software der giver uvedkommende adgang.

Kunden må ikke under nogen omstændigheder give adgang til, linke til eller opbevare pædofilt, racistisk eller andet materiale, der i almindelighed anses for uetisk og/eller groft krænkende. Kunden må ligeledes heller ikke uden tilladelser fra rettighedshavere stille ophavsretsligt beskyttet materiale, herunder litterære værker, billeder, musik, lyd og film til rådighed for andre eller etablere links til andre steder på nettet, hvor sådanne materialer er tilgængelige.

Såfremt Det Bedre Selskab konstaterer overtrædelse af kundens pligter som anført, betragtes det som væsentligt misligholdelse og aftalen kan med øjeblikkelig virkning ophæves og således afbryde enhver forbindelse med kundens domæne.

Registrering af domæner sker i kundens navn. Kunden forpligter sig til, som ejer af domænet, at vedligeholde sine forpligtelser med DK-Hostmaster (eller anden registrator), herunder forlængelse og betaling af domænets årsgebyr. Mister eller videregiver kunden domænet tilknyttet hostingaftalen, fortsætter aftalen uden domæne tilknyttet.

Vælger kunden selv at stå for drift og vedligehold af webhotel/host skal Det Bedre Selskab have fremsendt login til FTP og database. Det påhviler kunden at sørge for, at hosten og webhotellet understøtter de seneste teknologier og er opdateret således, at den udarbejdede webløsning kan fungere uden problemer. Kunden er selv ansvarlig for egne webhoteller og hosting, samt eventuelle problemer det måtte medføre for driften.

Abonnementer

Det Bedre Selskab indgår individuelle abonnementsløsninger for bl.a. serviceaftale, hosting, webmaster-service og konsulentarbejde m.fl. Det fremgår af tilbud hvor lang tid der faktureres for.

Alle abonnementer er som udgangspunkt forudbetalt medmindre andet er aftalt. Det fremgår altid, hvilken periode der betales for på fakturaen.

Opsigelse og bindingsperiode

Der er som udgangspunkt ingen bindingsperiode for løbende samarbejdsaftaler og abonnementer, dog bindes kunden altid for den forudbetalte periode.

Alle abonnementer kan opsiges med minimum en måneds varsel frem til ny betalingsperiode af begge parter. Opsiges abonnementet ikke rettidigt, fortsætter abonnementsperioden svarende til længden på den forgående periode.

Som udgangspunkt er bindings- og faktureringsperioden henholdsvis: Konsulent: 3 mdr.
Hosting: 12 mdr.
Serviceaftale: 12 mdr.

Manglende eller for sen betaling af tilsendt faktura betragtes ikke som en opsigelse.

Såfremt kunden ønsker at opsige et abonnement midt i en periode, refunderes det resterende beløb ikke. Ligeledes refunderes det resterende beløb heller ikke, hvis aftalen opsiges af Det Bedre Selskab grundet væsentligt mislighold fra kundens side. Opsigelse skal ske skriftligt.

Priser

Hvis intet andet er angivet, er alle priser oplyst i danske kroner (DKK) eksklusiv moms (meromsætningsafgift/merværdiafgift).

Det Bedre Selskab forbeholder sig retten til at ændre timetakster for fremtidige arbejdsopgaver.

Alle tilbud er gældende i 30 dage, hvis ikke andet er opgivet.

Betaling

Medmindre andet er aftalt, skal betaling ske med 8 dages betalingsfrist.

Det Bedre Selskab forbeholder sig ret til, at tage forudbetaling samt ændre eller indskrænke en kundes kreditperiode. Såfremt der ikke sker rettidig betaling, vil der til enhver tid blive fremsendt en rykker, hvorved der pålægges et rykkergebyr på 100 kr. pr. rykker, samt en rentetilskrivning på 2 % pr. påbegyndt måned. Herefter overgår sagen til inddrivelse efter inkassolovgivningens regler. Manglende betaling i henhold til betalingsvilkår, anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger Det Bedre Selskab til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende indbetalt strakt.

Abonnementer betales forud og i henhold til den aftalte periode.

Det Bedre Selskab forbeholder sig retten til a conto-afregning, hvis et projekt strækker sig over en periode på over 14 dage.

Webløsninger og længere udviklingsprojekter

Webudviklingsløsninger – herunder hjemmesider og webshops – afregnes som udgangspunkt i to rater.

Rate 1 af 2: Ved godkendt udkast eller 7 dage efter udkastet er sendt, fremsendes første faktura, som udgør halvdelen af grundbeløbet fra tilbuddet.

Rate 2 af 2: Når webløsningen er færdig og overleveret eller ved løbende måned + 30 dage fremsendes faktura for anden rate. Rate to består af den sidste halvdel af grundbeløbet samt eventuelle ekstra tilkøb.

Det Bedre Selskab er berettiget til betaling for ekstraarbejde som følge af:

  • Mangelfuldt eller uegnet materiale udleveret af kunden
  • Kunden ønsker ændringer efter arbejdet er påbegyndt
  • Kunden ønsker rettelser, der går ud over én korrekturgang
  • Ekstra arbejde som følge af ændringer i den oprindelige kravspecifikation

Efter overdragelse og den fulde betaling overgår brugsretten til kunden.

Reklamation

Det Bedre Selskab producerer specialdesignede og – tilpassede ydelser og produkter i henhold til kundens oplæg. Kunden får altid de producerede oplæg tilsendt til godkendelse, inden produktion eller offentliggørelse og har i den henseende mulighed for at reklamere og komme med ændringsforslag. Kunden kan reklamere over en vare inden for de første 14 dage efter, at varen eller ydelsen er leveret og færdigbehandlet, hvis denne ikke har haft mulighed for at godkende et oplæg på forhånd. Der kan ikke reklameres over fejl i materiale – herunder blandt andet tekster, stavefejl og billeder, som kunden selv har leveret.

Ved leverring af en webløsning har kunden 30 dage til at pointerer fejl og mangler i ét samlet dokument eller e-mail. Perioden for reklamationsretten påbegyndes ved overdragelse af webløsningen. Reklamationer ud over fristforløbet faktureres særskilt.

Ejendomsforhold

Alle rettigheder til grafik, layout, designs, tekster, billeder og video, der helt eller delvist er fremstillet af Det Bedre Selskab eller dens underleverandører, anses for at tilhøre Det Bedre Selskab. Dette gælder også, selvom materialet er udført efter instruks fra kunden. Såfremt kunden ønsker ejerskab over materialerne, skal det ske i en særskilt skriftlig aftale. Kunden har ikke ret til at få udleveret originale redigerbare filer, udarbejdet helt eller delvist af Det Bedre Selskab på kundens bestilling.

Kunden opnår først brugsretten til et produkt, når der er sket en fuld betaling. Samtlige varer, ydelser og produkter fra Det Bedre Selskab forbliver Det Bedre Selskabs ejendom indtil andet er aftalt eller faktura/regning er betalt.

Ansvarsfraskrivelse

Det Bedre Selskab kan ikke stilles til ansvar for kundens tilsendte materiale. Det er kundens eget ansvar, at materialet overholder gældende lovgivning om ophavsret, og at kunden er berettiget til at bruge materialet.

Kunden har det fulde ansvar for lovligheden af produkternes indhold, udformning og brug. Det Bedre Selskab tager ikke af egen drift stilling til lovligheden af de udarbejdede produkter. Kunden har det fulde ledelses- og resultatansvar.

Kunden har til enhver tid ansvar for at have backup af de data, som kunden har uploadet til Det Bedre Selskab, således at disse ikke kan kræves erstattet ved eventuelt nedbrud for Det Bedre Selskab. Det Bedre Selskab vil i rimelig omfang etablere backup-procedure, men tager forbehold for, at det kan være muligt, at kundens data og informationer ikke kan genskabes. Det Bedre Selskab fraskriver sig ansvaret for skade og tab som kunden lider i forbindelse med kundens abonnement, medmindre Det Bedre Selskab har handlet til skade for kunden eller groft uagtsomt.

Det Bedre Selskab kan ikke drages til ansvar for tab – herunder men ikke begrænset til – driftstab, ændrede data, manglende omsætning, følgeskader og avancetab kunden måtte opleve som følge af kundens misligholdelse af sine forpligtelser over for tredjemand.

Såfremt en webløsning skal lanceres og erstattes med det eksisterende indhold på et webhotel, kan Det Bedre Selskab ikke drages til ansvar for nedetid. Ydermere kan der opstå nedetid i forbindelse med redelegering af domæne eller ændringer i DNS, som Det Bedre Selskab heller ikke kan stilles til ansvar for.

Det Bedre Selskab kan ikke stilles til ansvar ved faldende placeringer på søgemaskiner, ved udarbejdelse af en ny webløsning.

Kundens erstatningskrav kan under ingen omstændigheder overstige summen af projektets samlede pris.

Force Majeure

Såfremt Det Bedre Selskab ikke er i stand til at levere den aftalte ydelse eller produkt, som følge af forhold, der ligger uden for Det Bedre Selskabs kontrol, skal Det Bedre Selskab være frigjorte fra de aftalte leveringsforpligtelser, så længe situationen består. Herunder blandt andet situationer som brand, oversvømmelse, strejke, lock-out, strømsvigt, svigtende ydelser fra tele- og netværksleverandører, død i nær familie eller lignende.

Ændringer i handelsbetingelser

Vi forbeholder retten til at lave ændringer i betingelserne uden varsel.

Værneting

Eventuelle tvister og uoverensstemmelser der måtte forekomme af disse betingelser eller samhandel mellem parterne vil blive afgjort efter dansk ret med værneting ved Retten i Næstved eller bitingsted i Slagelse.

OP